• Lydabsorberende plater på vegg

  Lydabsorberende plater på vegg i idrettshall
 • Lydabsorberende himling i gymsal

  Lydabsorberende himling i gymsal
 • Lydabsorberende baffler i tak over kantineområde

  Lydabsorberende baffler i kantinetak

Støydemping

Tøftum Innredning er eksperter på støydemping i næringsbygg, skoler, barnehager og servicebygg. Vi har løsningene som kreves for at bygget skal overholde de strenge kravene til lyddemping, enten det gjelder løsninger for nybygg eller rehabilitering av eksisterende lokaler. Ta kontakt med oss for vurdering av tiltak for støyreduksjon.

Løsninger for støydemping

 • Himlingsplater med lydabsorbenter
 • Lydabsorberende plater på eksisterende tak
 • Lydabsorberende veggplater
 • Innbygging av støykilder utføres med spesialtilpassede dører og luker

Arbeidsplassforskriften § 2-16. Støy og vibrasjoner fastslår:

 • Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser er beskyttet mot støy og vibrasjoner, og slik at årvåkenheten ikke svekkes og samtale vanskeliggjøres.
 • Det skal i nødvendig omfang benyttes lydabsorberende materialer og avskjerming mot lydutbredelse slik at arbeidsplasser og personalrom beskyttes mot støy.
 • Støy og vibrasjoner fra tekniske innretninger skal tas i betraktning når arbeidsplasser og arbeidslokaler utformes slik at unødig støy og vibrasjoner ikke oppstår.
 • Fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr skal være slik at innretningen ikke forårsaker unødig støy eller vibrasjoner.

Les mer på Lovdata

Plan og bygningsloven og Lov om arbeidsmiljø setter krav til bygg for å sikre et godt lydmiljø

Norsk Standard 8175:2012 (NS8175, Lydforhold i bygninger) har fastsatt grenseverdier for blant annet bakgrunnsstøy og etterklangstid i ulike bygninger. Etterklangstid er den tiden det tar for lydtrykknivået å avta 60 dB etter at lydkilden er stoppet.

For å finne den riktige grenseverdien for henholdsvis bakgrunnsstøy og etterklangstid i ulike rom må bruksområdet kartlegges. NS 8175 inneholder fire lydklasser (A, B, C og D) der de ulike klassene har forskjellige grenseverdier for ulike bruksområder.

Byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner sier at:

(1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.

(2) Der det forventes særlig høyt lydnivå, skal særskilte lydisolerende tiltak vektlegges i prosjektering og utførelse.

(3) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med tilhørende uteoppholdsareal, samt felles uteoppholdsareal for større boligområde og uteoppholdsareal for boligbygning med krav om heis skal ha lydforhold i samsvar med krav om universell utforming.

Les mer i Byggteknisk forskrift

Hvordan dempe støyen i et bygg?

Støydemping utføres ved akustisk regulering av lokaler, alene eller sammen med innbygging av støykilder.

Akustisk regulering skjer ved montering av lydabsorbenter i himling og på vegg. Innbygging av støykilder utføres med spesialtilpassede dører og luker. Støydempingsplater benyttes på eksisterende motordeksler og maskininnbygninger.

Lang etterklangstid er et vanlig fenomen. Reduksjon av etterklangstid med lydabsorbenter reduserer det generelle støynivå uten avgrensning av produksjonsutstyr.

Hva er støy?

Støy er definert som uønsket lyd:

 1. Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende.
 2. Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).

Støynivå måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles, øker desibelnivået med tre dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor være dobbelt så høy som av 80 dB.

Det er ikke bare støynivået som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den, er også viktig. Derfor måles støy over tid. Måling av støy på arbeidsplassen er som regel basert på samlet støyeksponering over en hel arbeidsdag.

Hvor mye støydemping kreves i et lokale?

Mengden lydabsorberende materiale som kreves i et rom, avhenger av bruken av rommet, hvilke materialer som er benyttet og hvilke andre elementer som kan bidra til å absorbere lyd. Eksempelvis vil rom med store glassvegger og glatte flater kreve mer lydabsorberende flate, enn rom med teppegulv.

For å oppfylle kravene i Arbeidsplassforskriften og Byggforskriften kan du regne med at arealet av lydabsorberende materiale minst må tilsvare gulvarealet i lokalet.